Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti PLAYzone s.r.o.

Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky vymezují právní vztahy mezi společností PLAYzone s.r.o. (dále jen „Pořadatel“) a zákazníky internetové stránky www.pzchallenge.cz  (dále jen „Zákazník“) pro určité kulturní či jiné události (dále uváděno jako „Akce“), pro které PLAYzone s.r.o. zajišťuje prodej vstupenek (dále uváděno jako „Vstupenky“).

Fakturační adresa dodavatele

PLAYzone s.r.o., sídlem Muchova 237/15, Praha 6 - Dejvice 160 00
zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 138766 ze dne 26. května 2008
Dodavatel je plátcem DPH. 

IČ: 28399510
DIČ: CZ 28399510

Provozovna a poštovní adresa

PLAYzone s.r.o.
Muchova 237/15
Praha 6 - Dejvice
160 00

Tel: +420 603 399 803

Email: pleskot@playzone.cz

Obchodní vztahy pomocí elektronických systémů se řídí těmito podmínkami, právním řádem České republiky a občanským zákoníkem.

Tyto podmínky jsou platné pro všechny obchodní vztahy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem pro veškeré obchodní vztahy uzavírané pomocí elektronických systémů na doménách, jež dodavatel provozuje.

Vstupenky a jejich druhy

Pořadatel může vymezit pro jednotlivé Akce jeden nebo více druhů Vstupenek (vedle základních Vstupenek zejména VIP Vstupenky, Vstupenky s možností uplatnění slevy apod.). Různé druhy Vstupenek mají zpravidla odlišné ceny, rozsah užití a oprávnění.

Veškeré vstupenky jsou dodávány v elektronické formě po jejich zaplacení, kdy na e-mail uvedený Zákazníkem přijde potvrzovací zpráva o platbě, která bude mít v příloze přiložený soubor formátu .pdf. V tomto souboru Zákazník nalezne unikátní Vstupenku, kterou si vytiskne a prokáže se s ní na Akci.

Prodej Vstupenek

Vstupenky veškerého druhu lze zakoupit pouze elektronicky skrze www.pzchallenge.cz, kdy jsou Zákazníkovi dodávány po zaplacení objednávky (detailněji popsáno výše).

Ceny Vstupenek

Cena konkrétní Vstupenky je vždy uvedena na stránce www.pzchallenge.cz. Nebude-li výslovně stanoveno jinak, cena Vstupenky je uvedena včetně zákonné sazby 21 % DPH a zahrnuje veškeré předprodejní poplatky.

Platba ceny Vstupenek se provádí výhradně elektronickou platbou skrze službu GoPay.

Reklamace

Zákazník je povinen zkontrolovat neprodleně po zaslání Vstupenek na jeho e-mail jejich správnost a úplnost (především název Akce, místo a čas konání Akce, cenu a počet Vstupenek a další parametry). Případné reklamace týkající se obsahu Vstupenek je Zákazník povinen bezprostředně oznámit na přislušný e-mailový či telefonický kontakt uvedený na stránce www.pzchallenge.cz/kontakty.

Reklamaci obsahu Vstupenek, zejména tiskových či grafických chyb, neúplnosti či nesprávnosti údajů nebo označení druhu Vstupenky řeší Kontaktní osoba společnosti PLAYzone s.r.o. Kontaktní osoba podá Zákazníkovi informaci o způsobu a termínu řešení reklamace. Není-li z technických důvodů možné reklamovanou Vstupenku zrušit, bude Zákazníkovi na e-mail zaslán reklamační list.

Zaplacené vstupné se nevrací, není-li výslovně uvedeno jinak. Zakoupená Vstupenka se nevyměňuje. V případě ztráty či poškození se náhradní vstupenka neposkytuje.

Vracení vstupného a výhrady Pořadatele

U jednotlivých Akcí jsou možné krátkodobé posuny termínů konání. Změněné termíny konání Akcí jsou uváděny formou sdělovacích prostředků dle volby PLAYzone s.r.o.

Podmínky pro vracení vstupného v případě úplného zrušení Akce určuje Pořadatel Akce do 10 dnů od zjištění této skutečnosti. V případě zrušení akce je Pořadatel povinen vrátit Zákazníkovi plnou částku zaplacenou při zakoupení Vstupenky - Zákazník se prokáže dokladem, který mu je zaslán na e-mail po zaplacení transakce. Vrácení peněz probíhá formou bankovního převodu, kdy Pořadatel zašle zpět nákupní částku na bankovní účet Zákazníka.

Vystavení daňového dokladu

V případě, že po zakoupení MČR lístků máte zájem o vystavení daňového dokladu k této koupi, nám dejte vědět nejpozději do 15 dní od zaplacení, a to na e-mail trulik@playzone.cz.

Pokud se nám s touto žádostí ozvete později, je možné, že už Vám z účetních důvodů nebudeme schopni vyhovět.

Závěrečná ustanovení

Ustanovení směřující k ochraně spotřebitele dle právních předpisů a těchto podmínek se nevztahují na Zákazníky, které do smluvních vztahů s Pořadatelem vstupují jako podnikatelé. Z povahy poskytované služby a ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku nemůže Zákazník od Smlouvy o účasti na akci odstoupit.

Pokud by se stalo některé ustanovení těchto Podmínek neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, zůstává platnost, účinnost nebo vymahatelnost ostatních ustanovení nedotčena. Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 27.2.2019 a společnost PLAYzone s.r.o. si vyhrazuje právo je kdykoliv změnit.